Sociaal beleid

Voor mensen die het echt nodig hebben wil Hoorns Belang een ruimhartig sociaal beleid. Wij sluiten niemand uit. We wonen in één van de rijkste landen ter wereld, iedereen heeft hier recht op een menswaardig bestaan.
We willen daarbij iedereen die hier legaal verblijft op een gelijkwaardige manier behandelen, zonder onderscheid naar geslacht, afkomst, geaardheid of levensovertuiging. Die gelijkwaardigheid betekent ook dat er bij ons geen plaats is voor voorkeursbehandeling omdat iemand een bepaalde etnische afkomst heeft. Hoorns Belang is tegen positieve discriminatie omdat dat stigmatiserend is en ingaat tegen ons uitgangspunt van gelijkwaardigheid van iedereen.

Beleid is pas echt sociaal als het gericht is op meedoen in de samenleving. Daarom zetten we stevig in op betaald werk voor wie nu nog afhankelijk is van een uitkering. Het accent moet hierbij liggen op begeleiding naar betaald werk van kortdurende werklozen. Dit omdat zij nog dicht bij de arbeidsmarkt staan, zij nog gemotiveerd zijn en nog in dat ritme zitten. Langdurige werkloosheid met de daarbij insluipende demotivatie moet ten alle tijden voorkomen worden. Nederlands kunnen spreken en schrijven is daarbij van wezenlijk belang. Nederlands leren is daarom niet vrijblijvend; wie hier wil wonen moet onze taal leren. Hier wordt streng op toegezien.
Hoorns Belang is fel tegen verdringing van werk. Als betaald werk (nog) niet mogelijk is, is een andere tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering vanzelfsprekend, maar dit mag nooit ten koste gaan van gewone banen/betaald werk.

Stellingen kieskompas:

Klik op de titels hieronder waarna het onderwerp automatisch uitklapt met nadere uitleg.

+ Om boetes te voorkomen moet de gemeente schulden van inwoners tijdelijk kunnen overnemen

Niet mee eens
Goede en toegankelijke schuldhulpverlening is een veel betere methode. Eerder hulp om deze situatie te voorkomen is effectiever.
Schulden overnemen is onuitvoerbaar en voor niemand een oplossing. Beslissen bij wie schulden wel en bij wie niet worden overgenomen zal leiden tot rechtsongelijkheid.

+ Er moet meer geld naar armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten

Niet mee eens
Er is een goede armoedebestrijding in Hoorn. Het probleem is dat de bestaande voorzieningen bij veel mensen onbekend zijn en dat de gemeente vaak de neiging heeft hoge bureaucratische drempels op te werpen. Dit moet verbeterd worden.

+ De gemeente moet extra geld uittrekken voor de integratie van statushouders

Niet mee eens
Er wordt voldoende geld geïnvesteerd in integratie. Integratietrajecten moeten verplicht zijn voor statushouders. Integratie gaat niet alleen over het leren van de taal, maar ook over onze manier van leven, zoals gelijkheid van man en vrouw.

+ Asielzoekers en statushouders zijn welkom in Hoorn

Niet mee eens
Net als in andere Nederlandse steden, krijgt ook Hoorn de opdracht van het Rijk om mensen te huisvesten. Hoorns Belang wil niet meer doen aan huisvesting van asielzoekers en statushouders dan wat we dwingend opgelegd krijgen vanuit de landelijke overheid.
Statushouders* mogen na hun juridische procedure, blijven in Nederland. Zij krijgen daardoor dezelfde plichten en rechten als andere burgers. Er is daarom geen reden meer om hen een voorkeursbehandeling te geven.

* Statushouders zijn asielzoekers die, na asielprocedure door de Immigratie- en Naturalisatiedienst als vluchteling erkend worden. Zij hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken in Nederland.

+ De gemeente moet geld investeren in activiteiten die eenzaamheid onder ouderen tegengaan.

Helemaal mee eens
Ouderen moeten door beleid van Den Haag steeds langer thuis blijven wonen. Dit kan leiden tot toenemende eenzaamheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente hier oog voor te hebben.

+ Hoorn moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren.

Helemaal mee eens
Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen geld om van te leven. Het is redelijk hier een tegenprestatie voor te vragen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een opleiding om de kans op betaald werk te vergroten. Het mag geen werk zijn dat eerst door mensen met een betaalde baan werd verricht.

+ De gemeente moet extra geld investeren in de omscholing van langdurig werklozen

Niet mee eens
Er wordt al heel veel geld geïnvesteerd in scholing van langdurig werklozen. Het is juist de groep kortdurende werklozen waar weinig voorzieningen voor zijn. Scholing om te voorkomen dat iemand die pas werkloos is langdurig werkloos wordt is veel belangrijker.

logo hoornsbelang small