Precariobelasting

precariobelasting wanneer wel en wanneer niet?Op het moment van dit schrijven (3 december 2017) is er in de Hoornse gemeenteraad een hevige discussie over de precariobelasting. In het kort is dit een betaling die je moet doen voor het gebruik van gemeentegrond. Nee, niet moet....

Dit is wat de gemeente zelf wil en daarbij zelf mag bepalen hoeveel en door wie. Eerst even een formeel stukje van de VNG-site.

Toegelicht:

Gemeenten heffen precariobelasting (of kortweg: precario) als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn kabels en leidingen, terrassen, bouwmaterialen, zonneschermen, luifels, lichtreclames en vlaggen. Precariobelasting wordt wel gezien als de fiscale tegenhanger van een privaatrechtelijke vergoeding om de gemeentegrond te kunnen gebruiken. De precariobelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente en is door de gemeente vrij besteedbaar. Er is geen verplichting om de geheven precariobelasting in te zetten voor uitgaven die samenhangen met de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Wat regelt de wet?

De Gemeentewet schrijft bij de precariobelasting alleen het belastbaar feit voor: het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. Belastingplichtig is de houder van een dergelijk voorwerp. Niet belast is bijvoorbeeld een terras in de eigen achtertuin.

Belangrijke beperking

Hoewel dat niet in de wet tot uitdrukking is gebracht, geldt bij de heffing van de precariobelasting een belangrijke beperking. De precariobelasting kan niet worden geheven als de aanwezigheid van het voorwerp moet worden gedoogd op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. Een voorbeeld: kabels van telecomnetwerken en kabeltelevisie moeten op grond van een wettelijk voorschrift worden gedoogd. Ook een terras op een verhuurd stuk gemeentegrond moet worden gedoogd. Belastingheffing is in die gevallen niet mogelijk. Gemeenten kunnen ook geen precariobelasting heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Dat is sinds 1 juli 2017 in de Gemeentewet geregeld. De regeling voorkomt dat inwoners via de precario belasting moeten betalen aan een buurgemeente of -provincie waarvoor zij geen democratisch stemrecht hebben (dit is de Hoornse situatie, de inwoners van Hoorn betalen voor enkele buurgemeenten). Enkel gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken mogen nog tot 1 januari 2022 precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen naar maximaal het tarief dat op 10 februari 2016 gold.

Keuzemogelijkheden gemeenteraad

Behalve het belastbaar feit kent de wet geen verdere aanwijzingen voor de heffing van de precariobelasting. De gemeenteraad heeft zodoende veel vrijheid bij de inrichting van deze belasting, in het bijzonder bij de aanwijzing van het delen van de gemeente waar wordt geheven, de tariefstelling en tariefsdifferentiatie.

Als de gemeente ervoor kiest een precariobelasting te heffen, kan de gemeenteraad bij de inrichting van de belastingverordening een eigen afweging maken over de volgende elementen:

  • de keuze om de belasting in de hele gemeente te heffen of in een gedeelte, bijvoorbeeld om het gemeentelijk terrassenbeleid te reguleren
  • de voorwerpen waarover de belasting moet worden betaald
  • de maatstaven die de belastingschuld bepalen
  • de hoogte en differentiatie van tarieven die de belastingschuld bepalen
  • de vrijgestelde belastingplichtigen of belastbare feiten (vrijstellingen)

Hoornse situatie

Na dit formele stuk even het nu spelende dilemma, markten en evenementen. Voor de zaterdagmarkt lijkt het geen probleem door de puur commerciële opzet, voor de andere markten en evenementen is het wel iets anders. Andere jaar-, buurt-, themamarkten draaien vaak voor een groot deel op welwillende burgers zonder winstbejag. Als er dan toch een gering winstbejag is, komt dit vaak ten goede aan de woon- en leefomgeving. Hierbij valt te denken aan clubs en verenigingen. Deze markten zorgen voor meer samenhang in de omgeving, betere onderlinge contacten en daardoor een gezonder leefmilieu. Er zijn ook markten die wel een aandeel hebben in commerciële exploitanten, je zou kunnen zeggen : "die bedruipen zich zelf maar". Helaas hebben deze markten vaak deze deelnemers nodig om de markt interessant te maken voor een groter publiek, zonder deze exploitanten heeft de markt een geringe overlevingskans. Een eenvoudig, maar gezondheidstechnisch slecht voorbeeld, een ijskraam. Kinderen willen daardoor mee naar de markt en de ouders kunnen rustiger snuffelen tussen de kraampjes. Een wisselwerking die voor beide, dus ook voor de niet-commerciële, partijen profijt op levert. Haal de ijskraam weg, door hogere belastingen, en de markt stort in en ontstaat er een lege dag in de agenda.

Het is nu eenvoudig te zeggen, het zij zo.... Dit verbreekt de samenhang tussen de partijen, bewoners en bezoekers. Het geeft een slecht imago, welke uitstraalt naar andere markten en evenementen. Verder zijn aantrekkelijke bezoekmogelijkheden voor buitenstaanders redenen om ook Hoorn verder te bekijken, je bent er toch. Dit kan dan collateral income verzorgen voor andere ondernemers in de binnenstad. De niet-commerciële kant aan het verhaal is in onze ogen nog belangrijker. We willen dat mensen langer zelfstandig blijven wonen, we willen meer participatie, meer sociale controle, meer sociale veiligheid. Dit kan allemaal versterkt worden door lokale en buurt evenementen. Diverse studies wijzen uit dat een (sociaal)gezondere woon- en leefomgeving met veel sociale contacten beter is voor de (geestelijke)gezondheid, met als toevallig voordeel lagere kosten in het sociale domein.

In Hoorn gaan stemmen op om vele traditionele markten gewoon precariobelasting op te gaan leggen, daar waar zij eerder waren vrijgesteld. Het concrete gevolg zal zijn dat deze markten verdwijnen met daarmee de eerder geschetste voordelen en gevolgen. Het binnen willen harken van wat geld gaat veel meer kosten: zorg, minder winkelbezoek, lagere economische voordelen. Dit alles gaat op termijn gewoon geld kosten.

Een mogelijkheid die in de Hoornse raad naar voren werd gebracht en door Hoorns Belang wordt gesteund, is het volledig afschaffen van de precariobelasting. Het gaat de Hoornse kas in directe belastingen geld kosten, maar wat zijn de effecten op langere termijn? Wellicht gaat het op termijn geld opleveren, dus ook hier geldt "Gemeente, durf ook eens te investeren." Dit staat los van de steun die al deze vrijwilligers verdienen. Laten we ons gezond verstand eens gebruiken!

Mocht dit nog een stap te ver zijn, dat bepleit Hoorns Belang een situatie waar alle niet regelmatige, periodieke markten en evenementen zijn vrijgesteld. Denk hierbij aan maximaal 4 maal per jaar. Wat betreft de reguliere markten, zoals de zaterdagmarkt, of afgebakende commerciële evenementen kan voorlopig worden vastgehouden aan de bestaande regeling. Verder prevaleert het gezonde verstand.

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen