Parkeernorm, hoe zit dat nou precies in Hoorn?

parkeernorm hoorn hoorns belangParkeernorm, iedere gemeente heeft hier wel mee te maken. Hoeveel parkeerplaatsen moeten er gemiddeld zijn per woning? Bij bestaande bouw, met name de oudere wijken moet je vaak roeien met de riemen die je hebt, maar voor nieuwbouw of verbouw waar bijvoorbeeld de bestemming van een gebouw worden gewijzigd,  ligt dat anders. Je kunt bij het ontwerp van deze bouw rekening houden met het realiseren van parkeerplaatsen. Daar zijn door de gemeenten vaak normen voor vast gesteld. Dit om ervoor te zorgen dat de parkeerdruk altijd in balans is en blijft.  In Hoorn roept dat nogal wat vragen op. Hoorns Belang heeft daarom samen met VOCHoorn hier artikel 36 vragen over gesteld aan het college. Hieronder kunt u deze vragen lezen:

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO,  die VOCHoorn samen met Hoorns Belang stelden aan het College van Hoorn.

In een brief aan de leden van de gemeenteraad, d.d. 16 maart 2017, zaaknummer 1424704, onderwerp Woongebouw Maelsonstraat, maakt u melding dat binnen het plan niet volledig aan de parkeernorm kan worden voldaan.

In uw brief stelt u verder dat u onder voorwaarden heeft ingestemd hebt met 38 parkeerplaatsen minder dan de norm is. Als argument voor de toestemming voor verlaging van de parkeernorm voert u aan dat de tendens van afnemend autobezit, naar verwachting een vlucht zal nemen en dit ziet u in de grote steden al gebeuren. Verder verwacht u een toename van elektrisch rijden. Deze auto’s zouden zich prima lenen voor gedeeld gebruik. Het tekort aan parkeerplaatsen moet inde nabijheid van het plangebied door de ontwikkelaar worden gerealiseerd ofwel moet er financieel worden gecompenseerd als dat niet lukt.

Op 10 maart werd aan de gemeenteraad het plan voor het Missiehuis gepresenteerd. Toevallig of niet wordt in dit plan de parkeernorm terzijde geschoven. Ook hier geldt het argument: bewoners kunnen gebruik gaan maken van deelauto’s.

Ook werd vorige het bestemmingsplan Risdam-Nieuwe Steen in de raadscommissie aan behandeld. Verandering van het bestemmingsplan van kantoren naar appartementen aan De Nieuwe Steen maakt daar deel van uit. Binnen afzienbare tijd zal het college hiervoor een omgevingsvergunning af gaan geven. Ook hier is de parkeerdruk nu al groot. Maar ook bij de ontwikkeling van het Holenkwartier speelt parkeren een belangrijke rol, voor de toekomstige bewoners, die van de directe omgeving en andere bezoekers. Kortom, parkeren heeft grote maatschappelijke en daarmee politieke belangstelling.

De fracties van VOCHoorn en Hoorns Belang hebben de volgende vragen:

  • Welke parkeernorm hanteert u bij het toetsen van plannen?
  • Wie heeft die parkeernorm vastgesteld en wiens bevoegdheid is dat?
  • Hoe hanteert u het verzoek om hiervan af te wijken? Welke afwegingen maakt u hierbij en hoe wordt de situatie in de omgeving hierbij betrokken? Is afwijking van de parkeernorm gebaseerd op beleid of is er sprake van willekeur? Komt dit voort uit initiatief van ontwikkelaars om ontwikkelingen mogelijk te maken of heeft het college hier zelf ook nog een rol ingespeeld? Graag toelichting.
  • Bij 2 projecten (woontoren Maelsonstraat en het Missiehuis) staat de parkeernorm ter discussie. Bij de woontoren zou het tekort in de nabijheid gerealiseerd moeten worden. De parkeerdruk in de direkte omgeving is nu al bijzonder hoog, wat wordt veroorzaakt door het Westfriesgasthuis, ROC en kantoren. Verder neemt de druk op het Transferium door uw beleid sterk toe. (Ontmoediging parkeren binnenstad en vergunning parkeren bewoners binnenstad, 2e auto aan de rand) Niet alleen bewoners, maar ook bezoekers zullen vaak met de auto komen. Hoe denkt u dat dit concreet verhoudt tot de huidige situatie in het gebied?
  • Bij de woontoren gebruikt u als argument om in te instemmen met minder parkeerplaatsen, de toename van het elektrisch rijden. Uit de cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer blijkt die toename juist sterk af te zwakken. Nam het aantal elektrische auto’s in 2015 nog met 9.7.% toe, in 2016 was dit slechts 6.4%. (Onderzoekers stellen zelfs dat elektrisch rijden op accu’s zijn langste tijd gehad heeft en brandstofcellen de toekomst hebben.) “Elektrische auto’s lenen zich prima voor gedeeld gebruik”, zo lezen wij in eerder aangehaalde brief. Professor Wim Hafkamp van de Erasmus Universiteit schrijft in een artikel dat, op zijn zachtst gezegd, de effecten van deelvoertuigen niet goed onderbouwd zijn. In een ander artikel lezen wij dat slechts 0.02% van alle autoverplaatsingen met een deelauto geschiedt.
  • Waarop baseert u uw argumenten en uw aannames over gedeeld gebruik en autobezit een grote vlucht gaan nemen en daarom de parkeernorm niet hoeft te worden gehaald? Is hier sprake van wishful thinking?
  • Hoe en wanneer wordt de raad in positie gebracht om beleid over parkeernormen vast te stellen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen met belangstelling tegemoet.

Hoorn, 20 maart 2017,

Namens de fracties van VOCHoorn en Hoorns Belang

Hans Weeda          Raadslid VOCHoorn

Alex van der Kleij   Raadslid Hoorns Belang

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small