Hoorn – Water en wegen, tunnels en havens

Inleiding

Verkeersproblemen hebben de afgelopen periode het politieke debat voor een groot deel gedomineerd. Veel discussies zijn gevoerd over nut, noodzaak en betaalbaarheid van een nieuwe weg (Carbasiusweg) en tunnel onder het spoor, als alternatief voor de overweg bij het Keern. Maar ook het onderhoudsniveau van de bestaande wegen, ontwikkeling van het waterfront en de rijksplannnen voor de aanleg van eilanden voor de kust hielden de gemoederen flink bezig.

Het uitgangspunt voor Hoorns Belang is dat in tijden van forse tekorten op onze begroting, we vooral moeten inzetten op het zo goed als mogelijk onderhouden van wat we hebben. Hiermee willen we een goed bereikbare en verkeersveilige omgeving creëren.

Spoorwegtunnel en Carbasiusweg - Hoorns Belang is tegen!

De gemeenteraad heeft besloten tot de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg van de Provinciale Weg, via het Dampten, onder het spoor door, richting de Weel. Een project dat een investering vergt van vele tientallen miljoenen euro. De aanleg zal tijdens de komende raadsperiode van start gaan.

Poort van HoornIedereen die geregeld vanaf het Keern de stad in rijdt weet het: die spoorwegovergang is een ramp! Wat zou het heerlijk zijn wanneer er een tunnel onder het spoor door ging. Je kan dan gewoon doorrijden zonder oponthoud. Maar de vraag is of deze miljoeneninvestering de beste oplossing is voor dit probleem. Hoorns Belang vindt van niet. Hoorn heeft grote financiële problemen, de gemeente moet de komende jaren fors bezuinigen. Als we deze investering doorzetten, lopen we het risico dat op sociale voorzieningen nog meer gekort gaat worden, zoals thuiszorg, minimabeleid, sport- en andere verenigingen. Maar ook het onderhoud van straten en groen zal onder de loep genomen moeten worden. In die situatie is deze investering onverantwoord.

Hoorns Belang wil op een andere, veel goedkopere manier het probleem van de wachttijden bij de spoorwegovergang oplossen. Dat wachten wordt veroorzaakt door twee problemen: In de eerste plaats is de spoorwegovergang te vaak en te lang dicht. En daarnaast is er te veel verkeer dat er overheen wil. Hoorns Belang wil de drukte op de spoorwegovergang verlichten door het verplaatsen van het busstation naar het Transferium. Nu moeten alle bussen van en naar het station over deze spoorwegovergang. Met de verplaatsing van het station ontlast je de spoorwegovergang enorm. Daarnaast is het met de inzet van goede technologie en door betere afspraken met de NS mogelijk om de spoorwegovergang aanmerkelijk korter gesloten te laten.

Het zittende college (2010 – 2014) doet haar uiterste best om voor de verkiezingen het ‘point of no return’ te passeren. Door bestemmingsplanwijzigingen en aanbestedingen in een zodanig ver stadium te brengen, dat een volgende gemeenteraad de uitvoering niet meer kan tegenhouden. Hoorns Belang zal alles wat binnen haar mogelijkheden ligt doen om dit te voorkomen. Als het na de verkiezingen nog mogelijk is dit project stop te zetten, zal Hoorns Belang zich daarvoor inzetten.

Waterfront

Hoorn heeft een prachtige historische haven en een kilometers lange kustlijn. Hoorns Belang vindt dat we veel meer met deze unieke ligging kunnen doen. Zowel ten behoeve van het toerisme, wat goed is voor de werkgelegenheid, als ten behoeve van onze eigen inwoners.

Hoorns Belang is enthousiast over plannen om onze kustlijn verder te ontwikkelen voor toerisme en recreatie. De geplande dijkverzwaring van Hoorn, richting Edam / Volendam is een uitgelezen kans om tegelijk de kust recreatief verder te ontwikkelen.

Deze ontwikkeling mag niet te koste van de bereikbaarheid over water gaan van onze haven. De bereikbaarheid van Hoorn via het water komt in gevaar door luwtemaatregelen die het Rijk van plan is te nemen. Eén van die maatregelen houdt namelijk het aanleggen van kunstmatige eilanden in. Deze eilanden bieden zeker kansen voor het toerisme, maar zorgen er ook voor dat het ondieper wordt, wat leidt tot een slechtere bereikbaarheid. Het gevolg kan zijn dat het te ondiep wordt voor veel schepen om onze haven aan te doen. Daarnaast is er een groeiend probleem met waterplanten (fonteinkruid) dat niet verwijderd wordt en waar scheepvaart in toenemende mate last van heeft. Voor Hoorn als havenstad is het van groot belang dat deze problemen opgelost worden.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is voor iedereen van groot belang. Dit is daardoor ook een onderwerp waar veel inwoners zich vaak zorgen om maken. Iedereen in Hoorn is als weggebruiker zelf ervaringsdeskundige. Het is daarom verstandig en efficiënt als de gemeente mensen stimuleert om verkeersonveilige situaties te melden; burgers zijn de ogen en de oren van de gemeente. Bij het beoordelen van onveilige situaties kan niet alleen uitgegaan worden van statistieken en theoretische modellen, ook de veiligheidsbeleving is van groot belang voor veel mensen. De gemeente dient daar rekening mee te houden.

Gemeente als wegbeheerder

De basis is dat de gemeente als wegbeheerder zorgt voor veilige straten voor alle weggebruikers. Verkeerssituaties die uitnodigen tot onveilig gedrag vragen om een vlotte en adequate aanpak. Bij onderhoud van wegen wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de veiligheid van voetgangers en fietsers.

Hierbij zijn niet alleen ongelukken, maar ook gevoelens van verkeersonveiligheid een goede graadmeter.

Bewoners stimuleren om zelf hun buurt veiliger te maken

De gemeente stimuleert bewoners om werk te maken van verkeersveiligheid. Zowel door te stimuleren dat bewoners onveilige verkeerssituaties doorgeven aan de gemeente of via www.meldpuntveiligverkeer.nl Waar nodig wordt in samenwerking met bewoners de straat of de buurt verbeterd. Ook bedrijven kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Goed aansluitende fiets- en voetgangerspaden

Kwetsbare verkeersdeelnemers hebben belang bij een integraal veilig netwerk van voetgangersroutes en fietspaden om zich veilig te kunnen verplaatsen. Verkeersveiligheid valt of staat met een door de gemeente opgestelde ruimtelijke planning, die de mogelijkheden voor lopen en fietsen bevordert en autoafhankelijkheid vermindert.

Bij de stations, winkelcentra en overige voorzieningen waar veel publiek komt zijn voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen.

Voetgangersgebieden in de winkelcentra en binnenstad kunnen in sommige gevallen na sluitingstijd opengesteld worden voor fietsverkeer.
Op veel plaatsen staan bordjes "doodlopende weg", heel vaak zonder onderbord voor de fietsers. Doordat dit niet consequent wordt gebruikt is dit niet erg fiets-vriendelijk.

Een leven lang mobiel

Ouderen zijn steeds langer zelfstandig actief. Voor hun gezondheid en sociale positie is dit heel belangrijk. Langer zelfstandig wonen stelt uiteraard eisen aan de woonomgeving en de kennis en vaardigheden van senioren in het verkeer. De gemeente stimuleert dit door bijvoorbeeld scootmobieltrainingen mogelijk te maken voor senioren.

Er moet een ook voor ouderen geschikt netwerk van openbaar vervoer worden gerealiseerd. De Ouderenraad bepleit gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen een minimuminkomen. Ook de nieuw aan te leggen begraafplaats Zuiderveld wordt vanuit Hoorn bereikbaar met openbaar vervoer.

Bij groot onderhoude en (her)inrichting van straten staan senior- en kindvriendelijke infrastructuur centraal.

logo hoornsbelang small