Hoorn – Gezond en sportief, voor jong en oud

Zorg en welzijn

Voor Senioren en mensen met een beperking

Hoorns Belang wil dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Wie daarbij hulp nodig heeft moeten optimaal gebruik kunnen maken van bestaande voorzieningen en regelingen. Ook na de decentralisatie van de AWBZ moeten adequate voorzieningen voor ouderen en kwetsbare burgers beschikbaar zijn. Regionale samenwerking is voor het draagvlak daarvoor belangrijk.

De gemeentelijke overheid voert een actief voorlichtingsbeleid dat vraaggestuurde zorg bevordert. Indicatiestelling voor woon- en zorgvoorzieningen moet onafhankelijk en transparant zijn. Er moet voldoende gekwalificeerde hulp en ondersteuning beschikbaar zijn voor kwetsbare burgers die (eventueel tijdelijk) niet de regie over hun leven kunnen voeren.

Het is een goede zaak voor deze hulp in eerste instantie een beroep op mantelzorgers en vrijwilligers te doen. Maar daarbij is het absoluut noodzakelijk voldoende aandacht voor het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger te hebben. Dit kan zich uiten in ondersteuning, scholing en respijtzorg. Initiatieven die tot doel hebben om ondersteuning te bieden aan mensen die voor een ander zorgen, via vrijwilligerswerk of als mantelzorger, worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Rijksgelden die een gemeente ontvangt voor de uitvoering van de Wmo worden ook daadwerkelijk besteed aan de Wmo (zorg en dienstverlening).
De gemeente zet alle middelen in om deze doelgroep te bereiken en heeft daarbij bijzondere aandacht voor mensen met een minimum inkomen en voor mensen voor wie alle regelingen te complex zijn geworden.

De gemeente zet zich er actief voor in dat zorginstellingen een expliciet roze-vriendelijk beleid voeren en bevordert het keurmerk roze loper bij (thuiszorg)instellingen. De gemeente ondersteunt actief ontmoetingsmogelijkheden voor roze ouderen.

Decentralisatie en regionale samenwerking

Decentralisatie en regionale samenwerkingDe rijksoverheid heeft besloten een groot aantal landelijke en provinciale taken op het gebied van gezondheidszorg, participatie en jeugdbeleid neer te leggen bij de gemeenten. Een argument daarbij is dat gemeenten beter in staat zijn te bepalen wat voor de burgers in hun gemeente belangrijk is. Inwoners in een gemeente als Hoorn hebben immers andere behoeften dan inwoners uit Amsterdam, of uit Staphorst. In Hoorn is besloten voor de uitvoering van veel van deze taken de samenwerking te zoeken met de gemeenten in de regio, via een regionale werkorganisatie. Hoorns Belang is daar voorstander van. Maar voor ons is het wel een voorwaarde dat Hoorn zelf het beleid kan bepalen. Dus het Hoornse beleid mag niet bepaald worden door de andere regiogemeenten of door de werkorganisatie. De samenwerking betreft uitsluitend de uitvoering. Dat er dan verschillen tussen gemeenten ontstaan is geen probleem, maar een logisch gevolg. Die verschillen zijn politieke besluiten, en iedere gemeenteraad heeft immers een andere samenstelling. Op die manier houden onze burgers optimale invloed op het sociale beleid van haar eigen gemeenteraad.

Onderwijs

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. De gemeente heeft op grond van de wet de zorgplicht voor de huisvesting van scholen. Met name in het basisonderwijs laat de kwaliteit van huisvesting vaak te wensen over, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeheersing. Hoorns Belang vindt dat onze kinderen niet de dupe mogen worden van tekorten bij de gemeente. Binnen de financiële mogelijkheden zal alles op alles gezet moeten worden onze kinderen te huisvesten in goede en gezonde scholen.

Speelplekken

Steeds meer schoolpleinen zijn afgesloten van de openbare weg door hoge hekwerken. Dit is begrijpelijk omdat scholen na schooltijd veel last hadden van vandalisme. Maar het nadeel van deze maatregelen is dat met de afsluiting van de schoolpleinen, ook speelruimte aan de wijken zijn onttrokken. Hoorns Belang vindt het van groot belang dat kinderen in hun wijk buiten kunnen spelen. Wij willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om (delen van) schoolpleinen ook na schooltijd terug te geven aan de kinderen.

Jeugdbeleid

Het jeugdbeleid heeft raakvlakken met veel beleidsterreinen, zoals jeugdbeleid, zorg, welzijn, vrije tijd, sport, voor- en vroegschoolse educatie. Hoorns Belang wil deze beleidsterreinen met de bijbehorende budgetten stroomlijnen om zo te komen tot een samenhangend jeugdbeleid. Dit vindt onder meer zijn weerslag in de brede schoolontwikkeling en samenhangend beleid ten aanzien van kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie. Maar ook de samenwerking met instellingen voor jeugdzorg mag hierin niet ontbreken.

Hoorns Belang wil dat Hoorn een gemeente is waar alle jongeren zich veilig en thuis voelen. De gemeente zet zich daarom in voor een omgeving (scholen, sportverenigingen, horeca etc.) waarin alle jongeren zich veilig en prettig voelen, ongeacht hun geaardheid, afkomst of overtuiging. De gemeente bevordert het plaatsvinden van voorlichtingen over homoseksualiteit en genderidentiteit (LHBT) in het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en bij ROC's. De gemeente overlegt met Netwerk de mogelijkheid dat jongerenwerkers hiervoor getraind worden om bijvoorbeeld LHBT-onvriendelijk gedrag tegen te gaan en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. De gemeente is zich bewust van haar voorbeeldfunctie, ondersteunt LHBT evenementen en toont zich een waardig ambassadeur voor de roze gemeenschap.

Jeugdzorg en passend onderwijs

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hoewel het met verreweg de meeste jongeren goed gaat, is het een grote verantwoordelijkheid om die jongeren die problemen in hun opvoeding ervaren om wat voor reden dan ook, goed op weg te helpen. Met vroegtijdige investering in deze groep, voorkomen we voor hen, en voor de samenleving, in de toekomst hopelijk veel grotere problemen. Omdat dit vaak complex is, is Hoorns Belang er voorstander van, hiervoor regionaal samen te werken. Voorwaarde is wel dat we op gemeentelijk niveau beleidsmatig onze eigen keuzes kunnen blijven maken. Samenwerking binnen het passend onderwijs is hierbij voor de hand liggend.

Sport

Hoorns Belang vindt de beoefening van sport van groot belang. Naast het vele plezier dat mensen aan sport beleven, is sport een vliegwiel voor veiligere buurten, betere prestaties op school en vermindering van overgewicht. En daarom kiezen we voor een integrale benadering, waarbij sport
wordt verbonden met onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn, vrijwilligersbeleid en de wijkagent.
De verleiding bestaat dan om bij sportverenigingen en - faciliteiten, vanwege de bezuinigingen over te gaan tot kunstgrepen, in de vorm van minder onderhoud en het doorberekenen van nog meer kosten aan de (eind)gebruikers, met als gevolg dat de sportdeelname juist daalt. Daarmee dreigen we in een negatieve spiraal terecht te komen van minder bewegen en een minder gezonde levensstijl.

Gezonde WijkaanpakHoorns Belang wil sport inzetten als middel voor een gezonde samenleving. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met de sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties en gebruikt zij de expertise van regionale en landelijke sportnetwerken. We zullen daarbij alles op alles zetten, door efficiënter te werken en vrijwilligers te ondersteunen, om de sportdeelname op peil te houden. Sportverenigingen worden gestimuleerd alternatieve inkomsten te verwerven, gekeken moet worden of belemmerende regelgeving hiervoor versoepeld kan worden.

logo hoornsbelang small