Hoorn – Een monumentale stad om in te wonen

Stad van monumenten

De afgelopen decennia hebben achtereenvolgende gemeentebesturen veel aandacht besteed aan de monumenten in onze stad en de kwaliteit van de binnenstad. Mede daardoor is onze binnenstad aantrekkelijk gebleven voor de eigen inwoners en bezoekers. De economie profiteert daarvan. Veranderingen in het koopgedrag vormen enerzijds een bedreiging, anderzijds is het een uitdaging om in samenwerking met alle betrokken partijen een antwoord hierop te vinden , zodat ons stadscentrum zijn aantrekkelijkheid blijft behouden.Hoorn monumenten de Roode Steen

Hoorn kent een groot aantal monumenten en beschermde panden. Merkwaardig genoeg kent Hoorn geen geschreven monumentenbeleid. De al geruime tijd geleden toegezegde Erfgoednota is nog niet verschenen. Om ook voor de toekomst onze monumenten veilig te stellen, vindt Hoorns Belang het belangrijk dat dit beleid zo spoedig mogelijk wordt vastgesteld. Hierbij moet echter ook rekening gehouden worden met de belangen van ondernemers die van een monumentaal (winkel)pand gebruik maken. Veel monumenten zijn ontstaan in tijden van grote bedrijvigheid. Dit bedrijvige karakter moet behouden blijven, Hoorn is geen openluchtmuseum, eerder een stad van monumentale bedrijvigheid.

Bij herbestemming van monumentale panden die dreigen leeg te komen of reeds leeg staan dient de gemeente een actieve rol te spelen en samen met eigenaren op zoek te gaan naar mogelijkheden en financieringsbronnen.

De openbare ruimten binnenstad

Een aantal jaren geleden is de gemeente gestart met groot onderhoud en herinrichten van het openbaar gebied. De afgelopen jaren is dit vrijwel stilgevallen en is de slijtage reeds goed zichtbaar. Een voorbeeld van een straat waar het hoognodig is dat die opgeknapt wordt, is de Kerkstraat, tussen de Roode Steen en het Kerkplein.

De bomen in de binnenstad vormen een belangrijk decor voor een stijlvolle binnenstad; dat geldt niet alleen voor de bomen van de monumentenlijst. Julianapark HoornHet Julianapark heeft een onmisbare functie en bezit grote kwaliteit. De huidige functie dient behouden te blijven. Het onderhoud dient te worden verbeterd. Hoorns Belang is tegen aantasting van het park door woningbouw.

Hoorn als centrum van West-Friesland komt in gedrang omdat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in het versterken van de unieke combinatie van een historisch monumentaal centrum en een, onder druk staand, hoogwaardig winkelaanbod. Het is van groot belang om een gezonde balans te vinden tussen het historische karakter en de centrumfunctie van Hoorn. Daarvoor dient de binnenstad, en dan in het bijzonder de oude en smalle straten en stegen, zoveel als redelijkerwijs mogelijk autoluw te zijn. De binnenstad dient echter wel goed bereikbaar te blijven, zowel met eigen als met openbaar vervoer. Daarvoor dienen rondom de oude kern en haven voldoende parkeerfaciliteiten voor fietsers en auto’s gegarandeerd te blijven. Openbaar vervoer in de binnenstad dient voornamelijk met kleine bussen plaats te vinden.

Om gaten en verkrotting zoals op Kerkplein, Westerdijk, Italiaanse Zeedijk en Nieuwland te bestrijden, stimuleert de gemeente initiatieven voor nieuwbouw en renovatie.

De afgelopen jaren is er op een enkele uitzondering na geen kwaliteit toegevoegd aan het zo geroemde historische centrum van Hoorn. Investering in nieuwe historische elementen versterkt de binnenstad. Het Oostereiland is daarvan een goed voorbeeld. Een dergelijke investering is ook nodig voor stationsgebied.

Handhaven van ons monumentale erfgoed wordt nu vaak ervaren als een kostenpost. In de nabije toekomst zal blijken dat juist dit terrein een groeifactor is voor een onderscheidende stad en daarmee een (economische) kans. Hoorn zal nog meer dan in het verleden zichzelf moeten promoten als bruisend èn monumentaal.

Minder regels – Meer bedrijvigheid

Het is onontkoombaar dat de gemeente reguleert wie wat waarvoor mag (ver)bouwen. Maar de gemeente is nu in veel gevallen te ver doorgeschoten in haar regelzucht. Veel mensen ervaren de regels en beperkingen voor nieuw- en verbouwplannen als onredelijk en onlogisch. ontslakkenDaarnaast blijkt uit een onderzoek naar aanleiding van de ‘Actieagenda Bouw’ dat in elke gemeente sprake is van een enorme stapeling van planologisch beleid. In het daarop uitgebrachte onderzoeksrapport “ontslakken van gebiedsontwikkeling”1 worden daarom een aantal aanbevelingen gedaan met als doel te komen tot minder en eenvoudiger regelgeving. Hoorns Belang neemt de belangrijkste aanbevelingen uit dit rapport over en wil deze in de komende raadsperiode uitvoeren: Het inventariseren van alle regels, ambities en werkwijzen die van invloed zijn op tempo, kosten en flexibiliteit bij gebiedsontwikkeling. Vanuit deze inventarisatie wil Hoorns Belang tot een beoordeling komen van welke regels afgeschaft kunnen worden, dan wel aangepast, gericht op vereenvoudiging.

Hoorns Belang wil een flexibeler bestemmingsplan binnenstad . Binnen het centrumgebied hebben we diverse vormen van horeca, dienstverlening en detailhandel. Het moet eenvoudiger worden om binnen deze functies van bestemming te veranderen, bijvoorbeeld wanneer in een pand met een detailhandelbestemming een aanvraag komt een lunchroom te mogen vestigen, dan zou dat al binnen het bestemmingsplan mogelijk gemaakt moeten zijn. Daarnaast moet het gemakkelijker gemaakt worden om gecombineerde bestemmingen toe te kennen , bijvoorbeeld een winkel met een koffiehoek. Het uitgangspunt is dat waar mogelijk het ondernemerschap zo weinig mogelijk gehinderd wordt door bureaucratie en regelgeving.

Ook mogelijkheden voor het samenvoegen van panden en andere bouwkundige aanpassingen worden versoepeld, mits dit niet ten koste gaat van de monumentale staat van panden en de historische uitstraling van het pand zelf en de omgeving.

Wonen

Hoorn is een stad waar het goed wonen is. Maar ook in Hoorn ontkomen we niet aan de huidige malaise op de woningmarkt. Maar dat mag niet betekenen dat we passief afwachten tot alles beter wordt. In samenwerking met woningcorporaties en andere marktpartijen blijft de gemeente zoeken naar alle kansen die zich voordoen.

Bij het huisvestingbeleid wordt op een evenwichtige manier aandacht besteed aan alle doelgroepen (starters, alleenstaanden, gezinnen, ouderen, minder validen, etc). Bijzondere woonvormen, zoals een woning met bedrijf aan huis, of meer-generatie-woningen kunnen een verrijking zijn. Bij nieuwbouwplannen wordt ook ruimte gecreëerd voor deze woonvormen. Ook in bestaande wijken worden dergelijke verzoeken welwillend beoordeeld.

Door landelijk beleid blijven ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig wonen. Dit betekent dat er een grotere vraag gaat komen naar aangepaste woningen. De gemeente gaat hier, in samenwerking met de woningcorporaties, tijdig op inspelen.

De mogelijkheden voor eigenbouw van woningen worden uitgebreid. Er is een groeiende behoefte aan eigen regie en ruimte voor eigen ideeën en creativiteit bij mensen die een nieuwbouw woning willen kopen. Ook wordt daarbij ruimte gecreëerd voor experimenten met regelarm bouwen. In de wijk Bangerd en Oosterpolder wordt met de gecontracteerde partijen het overleg opgestart om in afwijking van de gemaakte plannen hier ruimte voor te creëren. Behalve dat dit in een behoefte voorziet, kan dit ook een manier zijn om de vrijwel stilgevallen bouwproductie op gang te krijgen2.

 

1 http://www.actieagendabouw.nl/wp-content/uploads/Eindrapport-Ontslakken.pdf

2Heel informatief over zelfbouw en regelarme bouw: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1379747

logo hoornsbelang small