Hoorn – Economie en werkgelegenheid

De ondernemer centraal

Ook Hoorn is niet ontkomen aan de gevolgen van de crisis. We zien een toenemende leegstand in de winkelgebieden en bedrijventerreinen en de werkloosheid loopt op. De gemeente kan veel doen, maar uiteindelijk zal het economisch herstel moeten komen van de bedrijven. Zij zullen weer moeten gaan investeren en personeel aannemen. Het belangrijkste dat de gemeente kan doen is ondernemers faciliteren en zo weinig mogelijk belemmeren. De praktijk is echter anders. Veel ondernemers ervaren de gemeente niet als partner, maar als hindernis. Ondernemers worden geconfronteerd met enorm veel beleid, regels en verordeningen. En als een mooi plan wordt ingediend, wordt het traject om alle vergunningen rond te krijgen als complex, tijdrovend en duur ervaren. En niet zelden stranden mooie initiatieven in deze ambtelijke molen.

Zoals elders al omschreven, is één van de doelen voor de komende periode te komen tot een drastische vermindering en vereenvoudiging van beleid en regels. Maar er moet meer gebeuren. De gemeente moet zich beseffen dat de meeste ondernemers goed zijn in ondernemen, maar vaak minder goed in het bestrijden van bureaucratische obstakels. Op dit punt wil Hoorns Belang een cultuurverandering realiseren. De gemeente moet ondernemers als partner tegemoet treden. Als een op zichzelf mooi en ambitieus plan door gemeentelijke regelgeving niet kan, moet de gemeente niet rücksichtslos afwijzen, maar actief meedenken hoe het wel mogelijk is. Dus niet alleen aanvragen controleren, maar zo nodig ook adviseren. De invoering van het ondernemingsdossier kan hierbij van grote waarde zijn. Hoorns Belang wil daarom dat de gemeente dit zo spoedig mogelijk invoert.

Detailhandel

Door de opkomst van internetwinkels, de vergrijzing en de verwachte bevolkingskrimp is de vraag naar fysieke winkels aan het dalen. Daar staat tegenover dat in de regio het aantal winkels feitelijk sterk is gegroeid. Zo is recent een fors winkelcentrum geopend in Zwaagdijk-Oost. Hoorn detailhandelHet gevolg is een structurele en groeiende leegstand elders. Deze leegstand is dus niet alleen een gevolg van de crisis en zal daarom ook niet oplossen als de crisis voorbij is. De gemeente Hoorn heeft echter plannen om in het kader van het project “Poort van Hoorn” het aantal winkels in het stationsgebied fors te laten groeien. Hoorns Belang is hier van het begin af aan al tegen. Deze ontwikkeling zal leiden tot nog meer leegstand elders in de stad. Meer winkelruimte betekent niet automatisch meer winkels en al helemaal niet automatisch meer omzet. Als de gemeente dit doorzet, dan is dat een bewijs dat zij haar ogen sluit voor de huidige economische werkelijkheid. Hoorns Belang is van mening dat geïnvesteerd moet worden in het bestaande kernwinkelgebied. Eventueel kan overwogen worden in de aanloopstraten naar de winkelstraten een andere bestemming, bijvoorbeeld wonen, in leegkomende winkels toe te staan. Zodoende zorg je ervoor dat bij een krimpende winkelstand, de winkels toch in een compact winkelgebied geconcentreerd blijven. Het herstructureren van winkelstraten biedt mogelijkheden om het winkelrondje compact en aantrekkelijk te houden.

Tot slot wil Hoorns Belang het eenvoudiger maken winkels te verbouwen, door bijvoorbeeld toe te staan winkelpanden samen te voegen door een interne doorgang te creëren. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van het monumentale karakter van de panden. Dit is een versoepeling van het huidige beleid, waarbij bouwkundige aanpassingen door Hoornse regelgeving vaak vrijwel onmogelijk gemaakt wordt.

Bedrijventerreinen

Uit een onderzoek in opdracht van de provincie blijkt dat de regio West-Friesland een structureel overschot aan bedrijventerreinen heeft. Dit is overigens een landelijke trend. Wie over de Hoornse bedrijventerreinen rijdt herkent dit beeld, veel leegstand. De oorzaak daarvan is een combinatie van doorgeschoten ontwikkelzucht van gemeenten, krimp en vergrijzing en het ‘nieuwe werken’, waardoor bedrijven per medewerker minder bedrijfsoppervlak nodig hebben.

Ondanks deze ontwikkeling, is Hoorn gestart met de ontwikkeling van nog een bedrijventerrein, het Zevenhuis. Met dit bedrijventerrein offert de gemeente een stuk open groen West-Fries landschap op voor een bedrijventerrein dat we niet nodig hebben. Ook gezien de slechte financiële situatie van de gemeente is dit een slecht besluit. De verwachting is dat de ontwikkeling van dit terrein tot nog meer leegstand zal leiden op de al bestaande terreinen. Als het mogelijk is, zal Hoorns Belang zich ook na de verkiezingen blijven inzetten om deze ontwikkeling te stoppen. Hoorns Belang is voor het revitaliseren van bestaande terreinen. Zo kan nieuw uit te geven bedrijfsgrond gevonden worden door op oude terreinen al lang leegstaande en verouderde locaties te slopen en opnieuw bouwrijp te maken. Op die manier krijg je op oude terreinen een interne vernieuwing en kan je aan eventuele vraag naar nieuwe locaties tegemoet komen.

Werkgelegenheid

Mede door de decentralisaties binnen het sociale domein krijgt de gemeente een steeds grotere taak als het gaat om werkgelegenheid. Met name waar het gaat om lastig bemiddelbare groepen, zoals oudere werkzoekenden en mensen met een beperking. Hoorns Belang wil dat de gemeente, in samenwerking met de buurgemeenten, fors inzet op het voorkomen van langdurige werkloosheid. Hoe langer iemand werkzoekend is, hoe lastiger het wordt om weer terug te komen in het arbeidsproces. De beste methode om langdurige werkloosheid tegen te gaan is door mensen die pas werkloos zijn geraakt zo snel mogelijk richting een nieuwe baan te begeleiden. . Daarnaast is het nodig om mensen die toch langdurig werkloos raken via re-integratie op weg te helpen naar betaald werk. Investeren in re-integratie is op de lange termijn goedkoper dan bezuinigen op re-integratie. Hierbij kan gedacht worden aan omscholing, werkervaringsplaatsen (stages) enz. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door binnen de eigen organisatie zelf ook werkervaringsplaatsen aan te bieden en op bestaande vacatures actief te werven onder werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mensen met een uitkering worden gestimuleerd als zzp-er te starten. De gemeente ondersteunt waar mogelijk daarbij. Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen wordt daarbij actiever dan tot nu toe onder de aandacht gebracht.

Poort van Hoorn

Poort van HoornDe gemeenteraad heeft in 2012 de visie ‘Poort van Hoorn’ vastgesteld. In dit plan zijn de ideeën voor het stationsgebied en de aansluiting van dit gebied richting de Provinciale Weg opgenomen. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de mogelijkheid van grootschalige nieuwbouw van winkels en kantoren. Hoorns Belang heeft vanaf het begin hiertegen gewaarschuwd. De leegstand van winkels en kantoren is fors en structureel. Nog meer winkels en kantoren brengt het risico mee van nog meer leegstand in oude, bestaande panden. Daarom wil Hoorns Belang het plan ‘Poort van Hoorn’ op dit onderdeel veranderen. Wij willen inzetten op de verbetering van kwaliteit en bestrijding van leegstand van bestaande winkels en kantoren. Nieuwbouw van winkels en kantoren past hier niet in.

Ondernemersverenigingen en reclamebelasting

In Hoorn wordt reclamebelasting geheven van ondernemers. De opbrengst vloeit terug naar de ondernemers voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals de Sinterklaasintocht. Ondanks het feit dat dit een systeem is dat in overleg met de ondernemersverenigingen is ontwikkeld, is er toch ook ontevredenheid onder een deel van de gebruikers. Daarnaast is het een omslachtig systeem dat bij ondernemers en gemeente veel extra werk en discussie oproept. Zo zijn er vraagtekens te plaatsen bij de uitvoeringskosten en bij de rechtvaardigheid van het oppervlak aan reclameborden als heffingsgrondslag Ook de verdeelsystematiek en de transparantie van besluitvorming staat wat Hoorns Belang betreft ter discussie. Hoorns Belang wil daarom zo spoedig mogelijk een grondige evaluatie van dit systeem. Het model zoals dat bijvoorbeeld in Leeuwarden gebruikt wordt, wordt in die evaluatie betrokken. In dat model vindt de heffing plaats op grond van een opslag op de onroerendzaakbelasting. Dit lijkt een eerlijker systeem met aanmerkelijk lagere uitvoeringskosten.

Belastingen en heffingen voor ondernemers

Voor veel ondernemers zijn het financieel moeilijke tijden. Maar voor de samenleving zijn ondernemers van enorm belang om uit de crisis te komen. Daarom wil Hoorns Belang alles op alles zetten om de lasten voor ondernemers niet te verhogen, of zelfs, zo mogelijk te verlagen. Het voortbestaan van ondernemers is te belangrijk voor ons allen. Daarnaast is het ook van groot belang dat Hoorn een aantrekkelijker vestigingsklimaat creëert.

logo hoornsbelang small