Bestuur, burger en beleid

Inleiding

We leven in een snel veranderende samenleving. Niemand kan vier jaar vooruitzien, niemand kan nu al beslissen wat over vier jaar het beste is voor onze gemeente. Daarom wil Hoorns Belang geen ‘in beton gegoten’ coalitieakkoord. Het is beter om te werken met een akkoord op hoofdlijnen, waarin duidelijk is aangegeven welke richting we samen op willen. Daarbij is een open en transparante samenwerking tussen de coalitiepartijen van wezenlijk belang. Onderling vertrouwen zal daarbij onontbeerlijk zijn. Wij willen ons daarvoor inzetten.

Meer inspraak

Een belangrijk uitgangspunt is het besef dat de gemeente van de bewoners is en uitsluitend in het belang van die bewoners mag handelen. Inspraak in het beleid is daarbij onontbeerlijk. Die inspraak kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van het onderwerp. Mogelijkheden zijn inspraakavonden, rondetafelgesprekken, enquêtes, informatieavonden enz. Maar ook willen wij uitdrukkelijk het raadgevend referendum in Hoorn een plek geven in het palet aan inspraakmogelijkheden. De referendumverordening zoals die nu bestaat, voldoet niet meer en moet aangepast worden aan de huidige inzichten en wetgeving. Deze verordening zal zodanig worden vastgesteld dat het veel moeilijker wordt dan nu het geval is om een verzoek om een referendum af te wijzen.

Bij inspraak wordt breder gekeken dan tot nu toe vaak gebeurt. Bij bijvoorbeeld verkeersmaatregelen worden nu vaak alleen omwonenden actief benaderd voor inspraak. Maar de gebruikers zijn vaak niet alleen de omwonenden belanghebbenden, maar ook de gebruikers, die soms uit de hele stad komen. Via internet is het eenvoudig geworden om ook deze belanghebbende een stem te geven. Hierdoor wordt het beter mogelijk om een besluit te nemen, rekening houdend met alle belangen en belanghebbenden. Een optie is om aan te sluiten bij het e-participatieproject dat de gemeente Koggenland hanteert. Die maakt het inwoners mogelijk hun wensen en inzichten (anoniem) via internet kenbaar te maken. Dit systeem is heel praktisch bij projecten op het gebied van infrastructuur en planologie.

Minder regels

Hoogleraar Friso de ZeeuwVeel inwoners en bedrijven ervaren gemeentelijke regels als verstikkend. Te vaak stuiten goede ideeën op een muur van bureaucratie. De gemeenteraad en het college zijn hier zelf in grote mate de oorzaak van. De politiek heeft last van een beleidsreflex: bij bijna elk incident is er wel iemand die zich afvraagt of we er geen beleid op moeten maken. Politiek en overheid lijken een standaard afkeer te hebben van alles wat anders is. De hierdoor ontstane stapeling van nota’s, richtlijnen, verordeningen enz. is volstrekt onoverzichtelijk en niet zelden met elkaar in tegenspraak. Hoorns Belang wil de komende jaren serieus werk maken van het maken van minder beleid en meer ruimte voor input vanuit de bevolking. Om ook het college hierin te dwingen mee te gaan zal bij ieder beleidsvoorstel een onderbouwing gevoegd moeten worden waarom dit voorstel noodzakelijk is en welke risico’s we lopen als we dit beleid niet invoeren.

Om zicht te krijgen op overbodig, onlogisch en tegenstrijdig beleid komt er een permanent meldpunt waar iedereen op elk terrein dit soort beleid kan melden. Alle meldingen worden periodiek gerapporteerd aan de gemeenteraad en gepubliceerd op de website van de gemeente. Hiermee wordt voorkomen dat deze meldingen in een bureaulade verdwijnen.

Dienstverlening

Internet en andere technologische ontwikkelingen maken het steeds gemakkelijker een goede en altijd bereikbare dienstverlening te ontwikkelen. Hoorn zal doorgaan met het steeds verder optimaliseren van deze mogelijkheden. Het biedt een kans om op een betaalbare manier veel inwoners van dienst te zijn.

Digitalisering betekent wel een gevaar voor de privacy voor de burger. Denk aan de verplichte vingerafdruk op het paspoort en het binnenkort in te voeren kentekenparkeren. Hoorns Belang is van mening dat de gemeente een scherp oog moet houden voor het belang van privacy. Bij keuzes in ict-systemen is de bescherming van de privacy altijd een zwaarwegend argument.

De digitalisering heeft nog een keerzijde. Er is nog steeds een groep burgers die niet overweg kan met de mogelijkheden van digitalisering. Ook voor deze inwoners zal de gemeente volop moeten streven naar optimale dienstverlening. Elke vorm van dienstverlening zal voor deze groep bereikbaar moeten blijven.

Hoorn in de regio

Hoorn werkt op steeds meer terreinen samen met de omliggende gemeenten. Zolang dat een aantoonbaar voordeel heeft, bijvoorbeeld door meer efficiency, is Hoorns Belang daar voorstander van. Waar wij geen voorstander van zijn is dat steeds meer beleid bepaald wordt binnen zo’n samenwerkingsverband. Hierdoor wordt meer en meer de gemeenteraad als gekozen volksvertegenwoordiging buiten spel gezet. Ook mogelijkheden van inspraak door burgers worden hierdoor gemarginaliseerd. Hoorns Belang is van mening dat samenwerking goed is als het om uitvoering gaat, maar dat beleid bepaald wordt op het niveau van de gemeenten. Dan krijgt de democratie de plek die het verdient.

Met haar ruim 70.000 inwoners heeft Hoorn een omvang die heel goed en efficiënt zelfstandig kan bestaan. Als het aan Hoorns Belang ligt is Hoorn groot genoeg, behouden wij ons provinciale karakter en vervullen wij tegelijkertijd onze rol als centrumgemeente. Zeker met de in gang gezette samenwerking met de omliggende gemeenten voegt een herindeling niets toe. Een herindeling met onze buurgemeenten is wat ons betreft dan ook niet aan de orde. Indien toch een proces van herindeling gestart wordt, dan kan dit alleen gebeuren indien er ruim draagvlak voor bestaat onder de inwoners van alle betrokken gemeenten. Een raadplegend referendum is hiervoor het beste meetinstrument.

logo hoornsbelang small