Een stad om in te wonen

Wonen

Hoorn is een stad waar het goed wonen is. We hebben een prachtig monumentale binnenstad en haven, maar ook prachtige wijken daar omheen. Dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen. Het is belangrijk dat de gemeente in samenwerking met woningcorporaties en andere marktpartijen blijft zoeken naar kansen die zich voordoen en zich moet blijven inzetten voor leefbaarheid in alle wijken.

Openbare ruimtes
Ook zijn er zaken die verbeterd kunnen worden in onze woonomgeving: vuil op straat, ongedierte, stoepen die er gevlekt uitzien als gevolg van kauwgom, zwerffietsen, achterstallig onderhoud van openbare ruimtes, zijn grote ergernissen wat Hoorns Belang graag wilt aanpakken. Schone opgeruimde en verzorgde wijken zorgen voor minder ongedierte en nodigt ook minder uit tot vervuiling door mensen. Je gooit niet snel een papiertje op straat indien deze er keurig en netjes uitziet en er voldoende afvalbakken staan. Uiteindelijk zal goede en directe aanpak op langere termijn kostenbesparend blijken.

Graffiti.  Wild roekeloos aangebrachte graffiti is vaak lelijk en een ontsiering voor onze stad. Daarom dient wilde graffiti zo snel mogelijk weggehaald te worden. Maar graffiti kan ook heel erg mooi zijn. Om wilde graffiti te voorkomen wil Hoorns Belang graag kunstenaars uitnodigen mooie graffiti aan te brengen op plekken waar dat kan zonder een bepaald (historisch) karakter aan te tasten. Uiteraard dit alles in goed overleg met en met toestemming van de eigenaren van het betreffende object.

Parken
Parken hebben een onmisbare functie in onze woonomgeving. Zij geven rust aan hen die daar behoefte aan hebben, kinderen kunnen er spelen, honden kunnen er vrolijk met hun baasjes wandelen en nog veel meer. Deze functie dient behouden te blijven. Het onderhoud dient te worden verbeterd. Hoorns Belang is tegen aantasting van parken door woningbouw en/of bepaalde fietssporten.

Hoorn een diervriendelijk stad
Hoorn is waterrijk. Denk hierbij aan onze haven, maar ook aan vele andere wijken. Helaas is gebleken dat er nogal wat dieren verdrinken. Door de vaak hoge kademuren kunnen bijvoorbeeld katten niet meer uit het water op de wal klimmen met verdrinking tot gevolg. Hoorns Belang wil bewoners en gemeente stimuleren een lokale afdeling van bijvoorbeeld KUG (Katten Uit de Gracht) op te zetten om zo het plaatsen van zogenaamde kattenklimtouwen en/of drijvende eilanden op 'hotspots' te realiseren. In sommige wijken is een samenwerking tussen bewoners en KUG al een feit. Hoorns Belang streeft er naar dat alle wijken waar dit probleem speelt, meedoen.

Bijzondere woonvormen
Bij het huisvestingbeleid wordt op een evenwichtige manier aandacht besteed aan alle doelgroepen (starters, alleenstaanden, gezinnen, ouderen, minder validen, spoedzoekers etcetera). Bijzondere woonvormen, zoals een woning met bedrijf aan huis, meer-generatie-woningen of flex-woningen kunnen een verrijking zijn. Bij nieuwbouwplannen wordt ook ruimte gecreëerd voor deze woonvormen. Ook in bestaande wijken worden dergelijke verzoeken welwillend beoordeeld.

Ouderen
Door landelijk beleid blijven ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig wonen. Dit betekent dat er een grotere vraag gaat komen naar aangepaste woningen. De gemeente gaat hier, in samenwerking met de woningcorporaties, tijdig op inspelen. Hoorns Belang is voorstander van gemixte woonvormen. Dit creëert hulp, sociale samenhang en controle, met als ultieme wens meer begrip voor elkaar.

Kangaroe woningen worden door Hoorns Belang gezien als een gedeeltelijke oplossing voor de toenemende groep van mensen die met meerdere generaties in een object willen wonen, de gemeente moet daar waar mogelijk alle steun hieraan verlenen.

Statushouders
Vanuit Den Haag wordt Hoorn verplicht statushouders te huisvesten. Hoorns Belang werkt daar natuurlijk aan mee. Echter dit leidt helaas wel tot spanningen in onze samenleving. Iemand die al jaren tevergeefs wacht op een sociale huurwoning wordt zomaar gepasseerd door een statushouder. Hoorns Belang beseft dat wij onze verplichtingen richting Den Haag moeten nakomen en dat ook deze mensen onderdak nodig hebben. Zodra aan deze verplichtingen is voldaan, dan is Hoorns Belang van mening dat iedereen gelijk behandeld moet worden bij het toewijzen van een woning. Diegene met de meeste punten of de langste wachttijd komt als eerste in aanmerking voor een woning ongeacht herkomst, status etc. Een voordeel hiervan is dat er een natuurlijke spreiding plaatsvindt. Geen hele groepen bij elkaar, maar spreiding over de gehele stad. Statushouders komen op deze manier ook sneller in contact met andere inwoners van Hoorn wat integratie alleen maar ten goede komt.

Arbeidsmigranten
Voor hen geldt eigenlijk hetzelfde als voor Statushouders. Iedereen moet gelijk behandeld worden ongeacht waar je vandaan komt. Daarnaast vind Hoorns Belang dat de werkgevers van deze statushouders ook een verantwoordelijkheid hebben naar hen toe. Werkgevers dienen oplossend mee te denken om voor hen goede, verantwoorde huisvesting te realiseren.

Eigenbouw van woningen
Als we steden als Lelystad of Amsterdam-Noord als voorbeelden nemen, kunnen we creatieve oplossingen zien in de woningbouw. Unieke bouwvormen, hergebruik van oude objecten en duurzame oplossingen.
Hoorns Belang is voor meer vrijheid in ontwerpen van woningen om meer diversiteit te creëren in nieuwbouwwijken. Vroeger was dat heel gebruikelijk. Kijk maar naar onze oude binnenstad: geen pand is gelijk wat een speels karakter en uiterlijk geeft. Helaas in onze nieuwbouwwijken is die diversiteit bijna verdwenen. Hoorns Belang wil dat er wel kaders bepaald worden als schil om de bouwplannen heen, maar dat binnen deze kaders er voldoende ruimte overblijft om creatief, vernieuwend en onderscheidend woningbouw te kunnen ontwikkelen ten gunste van de diversiteit.

Stad van monumenten

De afgelopen decennia hebben achtereenvolgende gemeentebesturen veel aandacht besteed aan de monumenten in onze stad en de kwaliteit van de binnenstad. Mede daardoor is onze binnenstad aantrekkelijk gebleven voor de eigen inwoners en bezoekers. De economie profiteert daarvan. Veranderingen in het koopgedrag vormen enerzijds een bedreiging, anderzijds is het een uitdaging om in samenwerking met alle betrokken partijen een antwoord hierop te vinden , zodat ons stadscentrum zijn aantrekkelijkheid blijft behouden.

Monumentenbeleid voor een stad van monumentale bedrijvigheid
Hoorn kent een groot aantal monumenten en beschermde panden. Hierbij moet echter ook rekening gehouden worden met de belangen van ondernemers die van een monumentaal (winkel)pand gebruik maken. Veel monumenten zijn ontstaan in tijden van grote bedrijvigheid. Dit bedrijvige karakter moet behouden blijven, Hoorn is geen openluchtmuseum, eerder een stad van monumentale bedrijvigheid. Bij herbestemming van monumentale panden die dreigen leeg te komen of reeds leeg staan dient de gemeente een actieve rol te spelen en samen met eigenaren op zoek te gaan naar mogelijkheden en financieringsbronnen.

We leven niet in een museum, wij en onze bezoekers moeten wel de monumenten beleven. Zorgvuldige exploitatie kan hiervoor zorgen, tours langs de monumenten, informatie op en over de monumenten en energie vriendelijke LED verlichten op de monumenten. Dan wordt Hoorn een stad om het verleden te beleven.

De openbare ruimten binnenstad

Binnenstad
De binnenstad kent een aantal plekken waar gemengd gebruik van wordt gemaakt, auto’s, fietsers en voetgangers. Maar daar wonen en recreëren, eten en drinken op terrassen ook onze bewoners en toeristen. Dergelijke gebieden moeten geschikt worden gemaakt voor dit gemengd gebruik. Auto’s en motoren zijn hier te gast, ze worden niet verbannen, maar door juiste (verkeers)maatregelen gecontroleerd. Zo kunnen wegversmallingen en drempels de overlast op de terrassen beperken en de veiligheid voor kinderen vergroten.

Onderhoud en behoud parken
De bomen in de binnenstad vormen een belangrijk decor voor een stijlvolle binnenstad; dat geldt niet alleen voor de bomen van de monumentenlijst. Het Julianapark heeft een onmisbare functie en bezit grote kwaliteit. De huidige functie dient behouden te blijven. Het onderhoud dient te worden verbeterd. Hoorns Belang is tegen aantasting van parken door woningbouw.

Balans tussen historisch karakter en centrumfunctie van Hoorn
Hoorn als centrum van West-Friesland komt in gedrang omdat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in het versterken van de unieke combinatie van een historisch monumentaal centrum en een, onder druk staand, hoogwaardig winkelaanbod. Het is van groot belang om een gezonde balans te vinden tussen het historische karakter en de centrumfunctie van Hoorn. Daarvoor dient de binnenstad, en dan in het bijzonder de oude en smalle straten en stegen, zoveel als redelijkerwijs mogelijk autoluw te zijn. De binnenstad dient echter wel goed bereikbaar te blijven, zowel met eigen als met openbaar vervoer. Daarvoor dienen rondom de oude kern en haven voldoende parkeerfaciliteiten voor fietsers en auto's gegarandeerd te blijven. Voor fietsen moeten meer en betere faciliteiten komen, parkeren en fietspaden.
Om gaten en verkrotting zoals op Kerkplein, Westerdijk, Italiaanse Zeedijk en Nieuwland te bestrijden, stimuleert de gemeente initiatieven voor nieuwbouw en renovatie. De afgelopen jaren is er op een enkele uitzondering na geen kwaliteit toegevoegd aan het zo geroemde historische centrum van Hoorn. Investering in nieuwe historische elementen versterkt de binnenstad. Het Oostereiland is daarvan een goed voorbeeld. Denk hierbij voor de toekomst aan de Veemarkt en het Stationsplein.

Handhaving monumentaal erfgoed als economische kans.
Handhaven van ons monumentale erfgoed wordt nu vaak ervaren als een kostenpost. In de nabije toekomst zal blijken dat juist dit terrein een groeifactor is voor een onderscheidende stad en daarmee een (economische) kans. Hoorn zal nog meer dan in het verleden zichzelf moeten promoten als bruisend èn monumentaal.

Minder regels - Meer bedrijvigheid
Het is onontkoombaar dat de gemeente reguleert wie wat waarvoor mag (ver)bouwen. Maar de gemeente is nu in veel gevallen te ver doorgeschoten in haar regelzucht. Veel mensen ervaren de regels en beperkingen voor nieuw- en verbouwplannen als onredelijk en onlogisch. Daarnaast blijkt uit een onderzoek naar aanleiding van de 'Actieagenda Bouw' dat in elke gemeente sprake is van een enorme stapeling van planologisch beleid. In het daarop uitgebrachte onderzoeksrapport "ontslakken van gebiedsontwikkeling" worden daarom_een aantal aanbevelingen gedaan met als doel te komen tot minder en eenvoudiger regelgeving. Hoorns Belang neemt de belangrijkste aanbevelingen uit dit rapport over en wil deze in de komende raadsperiodes uitvoeren. Het inventariseren van alle regels, ambities en werkwijzen die van invloed zijn op tempo, kosten en flexibiliteit bij gebiedsontwikkeling. Vanuit deze inventarisatie wil Hoorns Belang tot een beoordeling komen van welke regels afgeschaft kunnen worden, dan wel aangepast, gericht op vereenvoudiging.

Flexibiliteit in het bestemmingsplan binnenstad
Hoorns Belang wil een flexibeler bestemmingsplan binnenstad . Binnen het centrumgebied hebben we diverse vormen van horeca, dienstverlening en detailhandel. Het moet eenvoudiger worden om binnen deze functies van bestemming te veranderen, bijvoorbeeld wanneer in een pand met een detailhandelbestemming een aanvraag komt een lunchroom te mogen vestigen, dan zou dat al binnen het bestemmingsplan mogelijk gemaakt moeten zijn. Het uitgangspunt is dat waar mogelijk het ondernemerschap zo weinig mogelijk gehinderd wordt door bureaucratie en regelgeving. Ook mogelijkheden voor het samenvoegen van panden en andere bouwkundige aanpassingen worden versoepeld, mits dit niet ten koste gaat van de monumentale staat van panden en de historische uitstraling van het pand zelf en de omgeving

 

 

Afdrukken E-mailadres

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen