Een begrafenis moet betaalbaar zijn voor iedereen!

Tarieven begraafrechten hoorn fors omlaag Tijdens de raadscommissie vergadering van 10 oktober waren de commissieleden het nagenoeg unaniem met elkaar eens: niet de kosten en baten moeten de boventoon voeren op begraafplaatsen, maar het menselijke aspect. Indien dat de gemeente geld kost, dan is dat maar zo. Met andere woorden: de tarieven voor begraven en/of verlenging van grafrechten gaan drastisch omlaag! Dat vindt Hoorns Belang zeer goed nieuws!

Hoorns Belang heeft jaren lang gestreden voor verlaging van deze tarieven. Wij vinden dat iedereen begraafrechten moet kunnen betalen, ook de mensen met lagere inkomens. En dat werpt nu zijn vruchten af.

Aanleg begraafplaats Zuiderveld in Hoorn was helemaal niet nodig

Tijdens de vorige collegeperiode 2010-2014, heeft Hoorns Belang zich diverse malen uitgesproken tegen de aanleg van begraafplaats Zuiderveld.
Wij waren destijds tegen omdat er toen al sprake van was dat mensen steeds vaker kozen voor crematie in plaats van voor een begrafenis. Uit diverse gesprekken met lokale uitvaartondernemers kwam naar voren dat het niet nodig was een nieuwe begraafplaats aan te leggen en dat de al bestaande begraafplaatsen voldoende capaciteit hadden. Ondanks dat besloot het toenmalige college, die natuurlijk ook een meerderheid in de gemeenteraad had, tot aanleg van begraafplaats Zuiderveld en dat tegen kostendekkende tarieven. Met andere woorden: de inkomsten van de begraafplaats moesten de kosten dekken. Omdat er nauwelijks vraag was naar graven had dit tot gevolg dat de tarieven erg hoog werden, de hoogste zelfs van Noord Holland. Ons inziens onacceptabel! Voor vele inwoners van Hoorn werden deze tarieven onbetaalbaar met als gevolg dat er meer en meer gekozen werd voor begraafplaatsen elders in de regio of werd er alsnog gekozen voor crematie. Al deze factoren zorgden ervoor dat begraafplaats Zuiderveld hierdoor leeg bleef op een enkel graf na.

Maar goed, dat is terugkijken, de begraafplaats is aangelegd en we moeten nu verder!

Tijdens de behandeling van de kadernota dit jaar heeft onze wethouder de heer van Eijk toegezegd een oplossing voor de hoogte van de begraafrechten te onderzoeken en dat heeft hij gedaan met als resultaat dit raadsvoorstel: verlaging van de tarieven begraafrechten naar een vergelijkbaar niveau van begraafplaatsen in de regio. De volledige raadscommissie ondersteunde dit waardoor dit raadsvoorstel als B stuk gaat naar de raadsvergadering. Dat laatste betekent dat dit voorstel aangenomen zal worden zonder verdere discussie in de raad.

Hier is Hoorns Belang heel erg blij mee! Begraven moet betaalbaar zijn voor alle inwoners van Hoorn, ook voor hen met lagere inkomens.

Onze complimenten en dank gaan dan ook uit naar wethouder van Eijk, die er geen doekjes om wond. Zoals wij verwoordden tijdens de raadscommissie vergadering: een man een man, een woord een woord.

 

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen