De Halve Maen moet weg in 2020 of toch niet?

Hoorns Belang Halve Maen blijven na 2019Op de raadsvergadering van 29 januari jl, lag er een raadsvoorstel voor: mag de de Halve Maen blijven in 2019 of niet? Met grote meerderheid is dit raadsvoorstel aangenomen. In 2019 mag dit schip blijven ook omdat dit jaar uitgeroepen is tot VOC jaar, waar de Halve Maen als VOC schip natuurlijk een belangrijke bijdrage in kan leveren. Maar in 2020 moet de Halve Maen retour afzender, terug naar Amerika.

Hoorns Belang is het hier niet mee eens en komt met een nieuw promotie plan waar de Halve Maen een belangrijk promotie hulpmiddel kan zijn.


Voor 20 raadsleden was het duidelijk: dit is een schip van bijleg en er mag niet nog meer gemeenschapsgeld in gestopt worden. Punt.
Hierdoor is het onmogelijk geworden naar andere wegen te zoeken de Halve Maen rendabel te maken.
Is dit wel een verstandig besluit? Hoorns Belang vindt van niet. De Halve Maen kan wel degelijk een grote rol spelen in de promotie van Hoorn, ook na 2019. Om ons standpunt duidelijk te maken, moeten we eerst kijken naar de promotie van Hoorn in het algemeen:

Promotie Hoorn nu

De huidige promotie van Hoorn hangt als los zand aan elkaar. Diverse instanties houden zich bezig met promotie maar van samenwerking is weinig of geen sprake. Daarnaast wordt niet alles qua promotie meegenomen. De meeste promotie richt zich namelijk op onze VOC periode wat op zich goed is, maar Hoorn heeft nog zoveel meer te bieden.

Op initiatief van ondernemers en met (financiële) steun van de gemeente is enkele jaren geleden “Ik hou van Hoorn” gestart. Echter zij hebben hun website na 2 jaar nog steeds niet op orde, richten zich meer op lokale promotie en verbinden instanties die belang hebben bij promotie niet.

De eigenaar (van de Halve Maen) kan voor 2020 gewoon een ligplaatsvergunning in Hoorn aanvragen, mocht hij dat willen” aldus onze wethouder de heer Ben Tap in het Noordhollands Dagblad van 5 februari jl.

Ja, dat kan, maar wat dan? Wie gaat dat financieren? De eigenaar zit in Amerika, wie gaat dit schip hier in Hoorn beheren? Wie gaat het onderhoud doen? Wat gaat de Halve Maen doen? Alleen hier liggen of wordt de Halve Maen qua promotie van Hoorn een korrel van al dat losse zand? Dat moeten we juist zien te voorkomen.

Hoe dan wel promotie van Hoorn?

Wat wij missen is verbinding. Verbinding tussen instanties die baat hebben bij de promotie van Hoorn. Naast onze gemeente haven waar we graag meer bruine vloot zien, onze prachtige en gezellige binnenstad met haar winkelgebieden en het Westfries Museum, hebben we ook diverse moderne jachthavens, diverse andere musea, onze museum Stoomtram, stichting Varend Erfgoed, watersporten, de Watertaxi en nog veel meer... Hoorn heeft zoveel meer te bieden!

Verbinding dus, dat is wat hard nodig is in Hoorn om een goede, professionele, internationale en nationale, lange termijn promotie van Hoorn te kunnen realiseren. Dit kan bereikt worden door het oprichten van een overkoepelend orgaan in de vorm van bijvoorbeeld een stichting. In deze stichting gaan alle instanties participeren die gebaat zijn bij de promotie van Hoorn. In deze stichting kan ook de Halve Maen ondergebracht worden als belangrijk hulpmiddel voor deze promotie. Dit op dezelfde manier zoals ze nu onder het Westfries Museum valt. Vanuit deze stichting wordt de promotie gecoördineerd, uitgezet en alles gefinancierd, dus ook de Halve Maen wordt vanuit deze stichting gefinancierd.

Groot voordeel: De politiek wilt de Halve Maen niet meer financieren. In plaats daarvan wordt de Halve Maen nu gefinancierd door hen die ook de vruchten ervan plukken.
Geen korrels los zand meer, maar een harde fundering waarop verder gebouwd kan worden.

Voorbehoud: restauratie van de Halve Maen

De Halve Maen verkeert nu in zeer slechte staat. Het gedeelte van het schip wat zich onder de waterlijn bevindt, het onderwaterschip, is op. Deze zal gerestaureerd moeten worden om het schip zeilend te houden zodat zij weer jaren lang mee kan. Dit zal heel veel geld gaan kosten. Wij hebben al bedragen gehoord bestaande uit 6 cijfers. Dat zal natuurlijk nader onderzocht moeten worden. Sowieso moeten hier natuurlijk eerst keiharde afspraken over gemaakt worden met de huidige eigenaar van de Halve Maen. Die verantwoordelijkheid ligt onder de huidige bruikleenovereenkomst bij de eigenaar in Amerika.

Zijn keiharde afspraken niet te maken met betrekking tot de kosten van de hard benodigde restauratie? Dan is het ondoenlijk en onbetaalbaar de Halve Maen nog langer hier in Hoorn te houden.

Sowieso is ons inziens een stichting of iets soortgelijks een goed plan, met of zonder de Halve Maen.

Mag er ook nader te bepalen gemeenschapsgeld naar deze stichting?

Ons antwoord hierop is volmondig: ja! De gemeente kan ter ondersteuning een gedeelte bijdragen aan de promotie van Hoorn. Er gaat nu al veel gemeenschapsgeld naar promotiedoeleinden van Hoorn zoals “ik Hou van Hoorn”. Dit kost de gemeente al € 100.000,-- per jaar. We kunnen dat geld beter investeren in een opzet die de promotie breder en professioneler aanpakt. Daarnaast is de Halve Maen nu onderdeel geworden van “promotie” in plaats van een op zichzelf staand doel met haar baten en lasten, en worden de meeste kosten gedragen door de participanten van de stichting.

De taak van de gemeente is faciliteren en het ondersteunen in het creëren van meer werkgelegenheid.
Succesvolle promotie Hoorn > meer werkgelegenheid > meer banen > minder uitkeringen.
Dat is een van de primaire kerntaken van een gemeente en op langere tijd kosten besparend.

Voorstel verder uitwerken

Natuurlijk moet dit voorstel besproken en later uitgewerkt worden. Wij brengen hier slechts een idee naar voren, waarvan wij hopen dat dit opgepakt zal worden. Zie dit als eerste aanzet. Maar succes kan pas gerealiseerd worden indien er sprake is van goede samenwerking met elkaar, met alle belanghebbenden. Wij hopen daarom ook dat zij hiervoor open staan. Iedereen kan er uiteindelijk zijn voordeel lees winst mee behalen!

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes
Henry Ford

Tot slot: standpunt Hoorns Belang toen en nu

Los van het bovenstaande: Toen er 4 jaar geleden besloten moest worden of de halve Maen wel of niet naar Hoorn toe zou komen heeft Hoorns Belang verdeeld gestemd. In onze fractie was verdeeldheid. Omdat we toen 2 raadszetels hadden hebben wij 1 x voor en 1 x tegen gestemd. Nu 4 jaar later zien wij ook de toegevoegde waarde van de halve Maen. Niet alleen op promotie gebied, maar ook op sociaal en educatief gebied. Vele vrijwilligers zetten zich al jaren lang belangeloos in, wat bijzonder te noemen is en wat wij enorm waarderen! Ook zien wij dat al vele schoolkinderen op een leuke en speelse wijze in contact komen met het Hoorn van vroeger, de VOC tijd. Hij zou jammer zijn dat wij hen dit alles moeten ontnemen.
Ook horen wij vanuit de samenleving overheersend, dat het zonde is de Halve Maen terug te sturen. Laat de politiek alsjeblieft niet vergeten dat ze er voor de samenleving zijn, niet alleen voor 35 raadsleden….

Hoorns Belang is tot inzicht gekomen en wij hopen dat andere partijen dat ook zullen doen. Wij begrijpen dat sommigen de Halve Maen een schip van bijleg vinden, dat vonden ook wij. Maar door ervaringen, andere ideeën (stichting), gesprekken met betrokkenen en mensen uit onze samenleving, kun je van gedachte veranderen en zoeken naar andere wegen. We leven in een dynamische tijd, dus als partij moet je toch zeker meegaan met de tijd. Stil staan is geen optie voor ons.

Echter helaas hebben wij door omstandigheden geen stem meer in de gemeenteraad.

Oproep aan de gemeenteraad en het college:

Wij doen daarom een oproep aan alle raadsleden en het college hun stem te laten horen met in acht neming van het bovenstaande. Wij hopen op een (initiatief) voorstel om de haalbaarheid van ons voorstel te onderzoeken met als doel een goede promotie van onze zo geliefde en mooie stad waar de Halve Maen een belangrijk onderdeel van uit zou kunnen maken, ook na 2019!

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen