Hoorn is gegroeid van een kleine stad naar het huidige formaat door samenvoegen met Zwaag en (Wester-)Blokker, nieuwbouw Grote Waal, Risdam en de Kersenboogerd, en het laatste grote nieuwbouwproject Bangert & Oosterpolder
Deze dorpen en wijken hebben een eigen karakter. Blokker en Zwaag hebben een heel andere geschiedenis dan de nieuwbouwwijken. Daarmee rekening houden is ook een ‘Hoorns Belang’.

Hieronder ziet u onze standpunten van het verkiezingsjaar 2010:

Lees meer

Bereikbaarheid

Economische activiteiten zijn sterk afhankelijk van bereikbaarheid. Goed openbaar vervoer in de Regio is ook voor Hoorn als centrumgemeente van groot belang. Tussen het Runshoppingcentre en de binnenstad zou meer binding moeten zijn. Hoorns Belang is voorstander van het plan tot verdubbeling van de Westfrisiaweg tot aan Enkhuizen.

Zie ook: Poort van Hoorn

Door de grote partijen werd dit al jaren beloofd, en zowaar is er in de afgelopen periode met steun van Hoorns Belang hiermee een begin gemaakt. Hoorns Belang wil bestuur en ambtelijk apparaat er van doordringen dat besturen niet alleen moet namens maar ook mét de burgers. Inspraak is níet lastig. Integendeel!

Lees meer

Hoornse binnenstad

Het karakter van de binnenstad moet, mede vanwege de aantrekkingskracht voor zowel bewoners als toeristen, aangenaam blijven. In overleg met o.a. de winkeliersverenigingen moeten manieren worden gevonden om de binnenstad levendiger en aantrekkelijker te maken.

Lees meer

Bioscoop

Hoorn heeft als kerngemeente nog steeds geen bioscoop en discotheek. Alweer zes jaar geleden heeft Hoorns Belang het voorstel gedaan om een bioscoop te vestigen in de oude schouwburg. Het college vindt woningbouw belangrijker en deed zelfs de belofte dat nieuwbouw van de bioscoop net zo snel gerealiseerd zou zijn als verbouw van de schouwburg. Nu, zes jaar later, ligt het terrein waar de voormalige schouwburg op stond braak en levert het niets op. Zes jaar gemiste inkomsten voor de gemeente.

Lees meer

Brandweer

Met ongeloof en verbazing heeft Hoorns Belang de plannen ontvangen van het voorstel van het college om enkele kleinere brandweerposten (b.v. Grote Waal, Risdam) te sluiten en hiervoor in de plaats een groot gebouw op het bedrijventerrein de Oude Veiling in te richten. Hiervandaan moet ook worden ingesprongen als de brandweer vanaf de kazerne Nieuwe Wal niet of moeilijk bij een brand aan de andere kant van de stad kan komen.

Lees meer

Cliëntenplusraad

De Cliëntenplusraad staat mensen met een uitkering met raad en daad terzijde. Deze mensen zijn ervaringsdeskundigen die weten hoe het is om tegen allerlei onduidelijke regelingen aan te lopen. Deze cliëntenplusraad geeft zonodig ook advies en/of hun mening aan raad en college.

Coffeeshops

Helaas zijn coffeeshops niet de gezellige gelegenheden die ze zouden kunnen zijn. En dat is te danken aan de ‘bezoekers’, die je beter de ‘afnemers’ zou kunnen noemen. Een groot deel van hen vindt dat ze geen rekening hoeft te houden met mensen die in de buurt wonen, werken of uitgaan. Veel herrie en overlast van – veelal verkeerd geparkeerde – auto’s en scootertjes, vernielingen, verbaal geweld, wildplassen, etc..

Lees meer

Cultuur

Cultuur in de breedste zin van het woord is van groot belang voor de geestelijke ontwikkelingen -gezondheid. Niet-commerciële initiatieven op cultureel gebied worden gesteund. De Westfriese gemeenten behoren aan voorzieningen met een regionale betekenis - zoals de‘Blauwe schuit’- financieel bij te (blijven) dragen.

Discriminatie

Wij bevorderen het bestrijden van discriminatie en sociale scheiding van en door medebewoners met andere culturele achtergronden binnen onze gemeente. Ook discriminatie op sexuele geaardheid, godsdienst, leeftijd of wat voor discriminatie dan ook wordt door ons beslist afgewezen.

Economie en werkgelegenheid

De Nederlandse economie verkeert in zwaar weer. Het aantal werklozen stijgt en bedrijven hebben het moeilijk. Er zijn steeds meer ondernemers die gedwongen zijn personeel naar huis te sturen. In onze regio hebben we met het faillissement van DSB een forse klap gekregen. Honderden Westfriezen verloren van de ene op de andere dag hun werk.

Lees meer

Emancipatie

Emancipatie moet geen geforceerd onderwerp zijn. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat vrouwen, mannen, senioren, mensen van niet-Nederlandse afkomst, mensen met een andere seksuele voorkeur enz. dezelfde kansen hebben op werk, het deelnemen aan besturen en alle andere maatschappelijke activiteiten. Initiatieven die dit uitgangspunt bevorderen worden gesteund. Hoorns Belang verwacht wel van álle betrokkenen enthousiasme en medewerking.

Gemeentelijke herindeling

In 2009 heeft de Hoornse gemeenteraad vrijwel unaniem uitgesproken dat zij in 2013 wil fuseren met de gemeenten Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen. Alleen Hoorns Belang heeft zich verzet tegen deze expansie (lees annexatie-) plannen van de gemeente Hoorn. Hoorns Belang heeft dit standpunt als enige in volle overtuiging ingenomen, en wel om de volgende redenen:

Lees meer

Financieel

Omdat de economische groei is gestagneerd is behoedzaamheid geboden. Hoorns Belang staat voor een verantwoord financieel beleid. We willen ook aan de volgende generaties een financieel gezonde gemeente nalaten. Het is echter niet verantwoord om zonder meer in allerlei uitgaven te gaan snijden en belastingen te gaan verhogen. Als het nodig wordt te gaan bezuinigen, als gevolg van de economische crisis, hanteert het Hoorns Belang daarbij de volgende twee uitgangspunten:

Lees meer

Horeca

• Openingstijden

Horeca vervult een belangrijke functie. Enige jaren geleden werd om overlast te voorkomen besloten dat er een uiterste toegangstijd werd ingesteld, en dat degenen die binnen waren mochten blijven tot de horeca-gelegenheid sloot. Hier konden wij ons volledig in vinden. Maar...

Lees meer

Hotel

Uit een grondig onderzoek is gebleken dat de beste plek voor een hotel de Westerdijk zou zijn, op de plaats van de voormalige schouwburg. Hier is een schitterend uitzicht, en men loopt zo de stad in om te winkelen, een cafeetje of restaurant te bezoeken. De slechts denkbare plek bleek de Blauwe Berg te zijn.

Lees meer

Integratie

Wanneer iemand vanuit een ander land naar Nederland komt om hier een nieuwe toekomst op te bouwen, mag verwacht worden dat die persoon een forse inspanning levert om daar een succes van te maken. Primair is dit een eigen verantwoordelijkheid van de allochtone inwoners van Hoorn.

Lees meer

Jeugd

Het Hoorns Belang vindt dat ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Gelukkig gaat het met de meeste jongeren in Hoorn goed. Toch blijft de vraag naar jeugdzorg groeien. Wanneer kinderen hulpverlening nodig hebben, dan moet die ook snel beschikbaar zijn.

Lees meer

Kermis

De kermis in Hoorn wordt steeds groter, maar daarmee wordt de ook de overlast steeds groter. Hoorns Belang pleit er al geruime tijd voor om tijdens de kermis vooral zeer goed rekening te houden met de verkeersdoorstroming in de binnenstad , b.v. door het afsluiten van het Achterom en Breed voor alle verkeer behoudens de toeleveringsbedrijven.

Lees meer

Milieu

Wonen in een gemeente met een goed milieu is aangenaam. Een goed milieu is ook gebaat bij het bestrijden van lawaai-, stank- of andere overlast. Hoorns Belang zal proberen een evenwicht te vinden tussen milieu en economie. Natuur- en milieu-educatie is belangrijk voor jong en oud.

Lees meer

Onderwijs

Goed onderwijs geeft kansen tot aansluiting op de arbeidsmarkt. Hoorns Belang is tegen het ontwikkelen van scholen volgens het Campusmodel. Hierbij wil men alle middelbare scholen bundelen op één groot terrein. Hier hebben wij ons tegen verzet, en dat zullen wij blijven doen.

Lees meer

Oostereiland

Hoorns Belang heeft zich altijd positief opgesteld over de ontwikkelingen op het Oostereiland. Eindelijk zou deze plek ook voor de inwoners van Hoorn beschikbaar komen. En wat een geweldige inrichting, met o.a. het Museum van de XXe Eeuw en het Filmhuis, op deze unieke locatie. De gemeente heeft dit project in eigen beheer genomen, want een projectontwikkelaar zou het Oostereiland misschien wel (om uit de kosten te komen) vol willen zetten met dure appartementen, en dat was de bedoeling niet.

Lees meer

Openbaar vervoer

Hoorns Belang vindt een goed vervoersnet tussen de wijken binnen de gemeente Hoorn belangrijk. Ook willen we bekijken of het mogelijk is goede verbindingen te krijgen tussen de parkeerterreinen die wat verder weg liggen en de binnenstad. Bij ieder verzorgingstehuis zou men ook met de bussen moeten kunnen komen, nu kan dat niet bij bijvoorbeeld Westerhaven.

Openbare orde

Goede handhaving komt de leefbaarheid ten goede. De tegenwoordige mentaliteit van gebrek aan respect voor elkaar en de daaruit voortvloeiende agressie moeten worden tegen gegaan en zo mogelijk worden voorkomen. De initiatieven die de politie tot nu toe heeft ontwikkeld moeten een structureel karakter krijgen. De wijkagent(en) moeten veel vaker dan nu zichtbaar zijn op straat.

Zie ook: Veiligheid

Poort van Hoorn

Klinkt mooi, maar wat is dat?! Dat zijn grote plannen om de omgeving van het stationsgebied op te knappen. Daar hoort ook de Vale Hen bij (die er nu gewoon niet uitziet), het stationsgebied zelf, het Pelmolenpad en natuurlijk de ondertunneling. De ondertunneling zou ervoor zorgen dat de auto’s niet meer over de spoorwegovergang op het Keern hoeven te gaan, maar via een tunnel onder het Dampten door.

Lees meer

Senioren

Een klein woord, maar een enorm belangrijke en grote doelgroep. Mensen boven een zekere leeftijd zien wij niet als een groep die een uitzonderingspositie inneemt. Ze horen er gewoon bij.

Senioren hebben het nadeel dat zij hun stem niet zo vaak laten horen, waardoor iedereen denkt dat zij alleen maar tevreden zijn. Wij weten beter, en zullen er alles aan doen om misstanden uit de weg te ruimen.

Lees meer

Referendum

De huidige vorm van een referendum voldoet niet. Een referendum kan alleen maar aangevraagd worden vóór er een besluit genomen is. Hoorns Belang is van mening dat ook een correctief referendum tot de mogelijkheden moet gaan behoren.

Sociale voorzieningen

Misbruik gaat ten koste van degenen die daar écht van afhankelijk zijn. Daar tegen optreden heeft onze steun. Dat mag echter niet ontaarden in een heksenjacht. De gelden die bestemd zijn voor de sociaal zwakkeren moet daar ook aan uitgegeven worden.

Lees meer

Sport en recreatie

Sport is belangrijk, voor jongeren zowel als voor senioren. Als zinvolle vrijetijdsbesteding, maar ook voor een goede lichamelijke en geestelijke conditie. Sport en Recreatie is ook een middel tegen verveling. Het kan een bijdrage vormen aan de (sociale) veiligheid en samenhorigheid. Daar wil Hoorns Belang best geld aan besteden.

Lees meer

Subsidies

Hoorn subsidieert veel culturele en kunstzinnige initiatieven en sportverenigingen enevenementen. Als met gemeenschapsgeld een initiatief ondersteund wordt, mag de gemeenschap ook iets terug verwachten. Daarom worden aan deze subsidies voorwaarden gesteld.

Lees meer

Toerisme

Toerisme is een belangrijke economische factor. Het mag echter niet de leefbaarheid van de stad aantasten.

Toeristenbelasting, indien geheven, moet worden gebruikt om toerisme verder te stimuleren en de negatieve effecten van toerisme tegen te gaan of te compenseren.

Lees meer

Transparant

Hoorns Belang is van mening dat er altijd openheid moet zijn van de kant van de gemeente. Wij willen maximaal inzicht in politieke, ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming. Onregelmatigheden en fraude moeten onmiddellijk openbaar worden gemaakt.

Veiligheid

Nieuwe wijken hebben plaatsen waar men zich onveilig voelt. De ‘sociale controle’ wordt minder, het gevoel van onveiligheid wordt groter. Er ontstaan groepen die regels aan hun laars lappen en hun eigen regels gaan maken. Daartegen moet resoluut worden opgetreden.

Lees meer

Verkeer

Verkeersoverlast is ook een vorm van milieubederf. Na bijna 20 jaar praten is er nu een verkeersplan. In de komende periode moet daar nog heel wat aan gesleuteld worden. Intensief overleg met de winkeliersverenigingen en overlegorganen in de binnenstad blijft daarbij noodzakelijk.

Het verkeer, de verkeerssituaties maar vooral de verkeersdeelnemers moeten de aandacht blijven houden.

Lees meer

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van groot belang voor het goed functioneren van personen en instellingen op allerlei gebied, dankzij hun tijd en inspanningen. Zij moeten dan ook niet als vanzelfsprekend worden gezien, maar daar waar mogelijk de waardering en steun krijgen die zij verdienen.

WMO

De wet maatschappelijke ondersteuning is een zogenaamde open einde regeling. Voorzieningen voor gehandicapten die zijn toegewezen worden te allen tijde betaald. De gemeente Hoorn heeft ervoor gekozen de beschikbare gelden te parkeren in de algemene middelen. Dit maakt de regeling nogal ondoorzichtig.

Lees meer

Woningbouw

De laatste grote woonwijk, Bangert & Oosterpolder, wordt nu gebouwd. Wel in een iets lager tempo dan eerst de bedoeling was, omdat de verkoop van woningen door de financiële crisis is teruggelopen. Als er nog behoefte is aan meer woningen (dat is nog afwachten, omdat de bevolkingsgroei op termijn gaat teruglopen), zal er wat Hoorns Belang betreft niet gebouwd gaan worden in bestaand groen zoals parken en volkstuinen.

Lees meer

Nawoord

Dit verkiezingsprogramma van 2010 is een greep uit de vele onderwerpen die ons bezighouden. Uiteraard kunnen wij niet álles neerzetten, want een boekwerk van 50 pagina’s zal het er niet duidelijker op maken! Heeft u nog een vraag, heeft u zelf een suggestie of wilt u iets meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch: 06 291 87 020
- Email: info@hoornsbelang.nl
- Post: John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn.

logo hoornsbelang small