Onze uitgangspunten welke leidend zijn voor alles wat we vinden:

 • Geen Haags gedoe

  Geen Haags gedoe

  Hoorns Belang is niet gebonden
  aan een landelijke politieke partij

  Wij behartigen de belangen van u
  en alle andere inwoners van
  Hoorn, Blokker en Zwaag

 • Uw veiligheid onze zorg

  Uw veiligheid
  onze zorg

  Uw en onze veiligheid
  vinden wij belangrijk
  .

  Zonder handhaving zijn
  regels nutteloos.

 • Ruimte voor ondernemers

  Ruimte voor
  ondernemers

  Ondernemers hebben ruimte nodig
  om te kunnen ondernemen.

  Geen overbodige regels en minder beperkingen
  om als ondernemer te kunnen starten in Hoorn.

 • Geen vriendjes politiek

  Geen
  vriendjespolitiek

  Wij doen niet aan
  vriendjespolitiek

  Transacties dienen transparant te zijn
  en zonder belangenverstrengeling
  tot stand te komen.

 • Iedereen elijke kansen

  Iedereen gelijke
  kansen

  Voorkeursbehandelingen
  zijn niet gewenst

  Elke inwoner van de gemeente
  Hoorn heeft recht op gelijke
  behandeling en dus ook recht
  op gelijke kansen

Laatste politieke nieuws:

toeristenbelasting hoornIn veel plaatsen wordt door de gemeente toeristenbelasting geheven welke door o.a. hotels weer doorberekend wordt aan hun klanten. Dat is geheel gebruikelijk en daar kijkt niemand van op. Zo gebeurt dat ook in Hoorn, maar er is wel een probleem:

de gemeente Hoorn heft geen toeristenbelasting!

Lees meer

beheer SVE oostereiland uitgesteldop 7 november was het tweede gedeelte van de gemeenteraadsvergadering die over de begroting 2018 ging. Iedere fractievoorzitter kreeg gelegenheid om te reageren op de ingediende amendementen en moties. Na wat debatteren en reacties van de wethouders en burgermeester werd de begroting gemanendeerd unaniem aangenomen.

Hoorns Belang had samen met Hoorn Lokaal een amendement ingediend die ging over het beheer van de ligplaatsen voor historische schepen aan de Noord-west kant van het Oostereiland. Stichting Varend Erfgoed (SVE) wil graag de gehele noord-west kant in beheer hebben om zo een lange historische lint te realiseren. Zo stond dat ook vermeld in de begroting van 2018. Het college voerde volgens hun zegge een motie van 2013 uit, die ingetrokken was omdat de toenmalige wethouder toegezegd had te werken aan een historische lint.

Lees meer

Peilbesluit markermeerRijkswaterstaat maakt in het kader van het Deltaprogramma voor het IJsselmeergebied een nieuw peilbesluit. Het komt er in het kort op neer dat Hoorn straks te maken krijgt met een ander peilbeheer van het water in het Markermeer. De reden hiervan is dat er volgens hen met dit nieuwe peilbesluit beter geanticipeerd kan worden op meteorologigische omstandigheden, zowel bij droogte als bij wateroverlast. Hoorns Belang is aanwezig geweest bij de informatieavond gehouden hier in Hoorn en is eigenlijk best wel geschrokken van de informatie die toen tot ons kwam. Half augustus namelijk wordt het water peil in het Markermeer met 10 cm extra verlaagd. Midden in ons hoogseizoen!

Lees meer

Halve Maen hoorn VOC 2018 weg of nietLaatste nieuws: tijdens de raadsvergadering van 14 november 2017 heeft de meerderheid van de raad inclusief Hoorns Belang besloten dat de Halve Maen nog 1 jaar mag blijven met een optie voor 2019. Maar de toekomst van de Halve Maen na 2018 blijft onzeker. Daarom heeft Hoorns Belang haar grote zorgen uitgesproken over Stichting Varend Erfgoed (SVE) en heeft het college vragen hierover gesteld. Deze stichting is namelijk volledig afhankelijk van de huurinkomsten van de Halve Maen, maar ook onmisbaar in onze haven.

Lees meer

begroting 2018 pitch Hoorns BelangOp 31 oktober was het eerste gedeelte over de begroting 2018 besproken. Op deze dag mochten alle fracties, 13 wel te verstaan, een betoog houden van maar liefst 8 minuten. Dat is lang vergeleken de 1 of soms 2 minuten die de fracties meestal krijgen om hun visie te geven over een raadsvoorstel tijdens de commissie vergaderingen. Daar maakten de politieke partijen natuurlijk gretig gebruik van. Hierna kregen de wethouders de kans op de vragen te reageren. Als laatste mochten dan weer de fracties reageren op de antwoorden van de wethouders.

Hoorns Belang vroeg o.a. aandacht voor de voorgenomen overdracht van de noord-west zijde van het Oostereiland aan Stichting Varend Erfgoed (SVE)


Lees meer

Tarieven begraafrechten hoorn fors omlaag Tijdens de raadscommissie vergadering van 10 oktober waren de commissieleden het nagenoeg unaniem met elkaar eens: niet de kosten en baten moeten de boventoon voeren op begraafplaatsen, maar het menselijke aspect. Indien dat de gemeente geld kost, dan is dat maar zo. Met andere woorden: de tarieven voor begraven en/of verlenging van grafrechten gaan drastisch omlaag! Dat vindt Hoorns Belang zeer goed nieuws!

Lees meer

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small